علم جفر

در باره علم جفر و رموز اعداد و حروف می باشد

بهمن 96
1 پست
آبان 84
1 پست
جفر
1 پست
علم_جفر
1 پست